Souhrnné cvičení – vyjmenovaná slova

Průměrné hodnocení: 3.8 (162 hlasy)

Připravili jsme pro vás a vaše děti další cvičení na vyjmenovaná slova. Tentokrát se v textu budou vyskytovat všechny skupiny vyjmenovaných slov. Opět si můžete doplňovací cvičení vytisknout nebo překopírovat je do Wordu a děti mohou vyplňovat i/y přímo tam.

Cvičení

(Vytisknout na papír formátu A4)

1. B_čí zápasy, b_lo krásně, sl_šíš sovu, v_rob_l to Zb_šek, zapnout si l_že, prázdniny upl_nuly, ospale zaz_vala, bl_zko b_tu, hřb_tovní z_dka, zub se v_v_klá, obraz v_sel, v_sel ob_lí, um_j si ruce, hodina odb_la, zb_tek peněz, pl_šová hračka, zaječice kl_čkuje, pos_pka na koláči, rozv_tý kv_tek, nev_plazuj jaz_k, náb_tkářská dílna, uv_díme se z_tra, Pep_k v_kládá nesm_sly, b_lý sníh, l_že nanuk, v_malovaný pokojík, p_skat na psa, bab_čka b_dlí v B_džově, v_s_pat odpadky, v_řezat p_lkou.

2. čas pl_ne jako voda, přib_la nám práce, vodní v_r, nový pl_noměr, l_ška B_strouška, nevzl_kej, ml_nek na kávu, čaj z pel_ňku, jaz_kověda, jsem v_těz, s_rovátka, had s_čí, nesm_š zapom_nat úkoly, potrav_na, pozor na s_rky, žloutek a b_lek, spěšná zás_lka, V_šehrad, v_soké z_sky, žv_kám žv_kačku, v_tání občánků, mokrý jako m_š, nepl_tvej potrav_nami, pomalý jako hlem_žď, špatně pol_kám, v dáli se bl_ská, lehoučký jako chm_ří, budu m_t narozeniny, kom_ník čistí kom_ny.

3. vánoční sv_cen, bab_ka, v_děl poprvé v_tah, v z_mě, s_pký sníh, mam_nka si l_bovala, l_ný Pavl_k, l_sá kůže, v_b_hat z příb_tků, v_stupuje tam pohádková b_tost, někol_krát, spustil se l_ják, slep_ce přespávají na b_dle, p_šná princezna, neb_la k utišení, netop_ří let, malá věž je v_žka, mal_čká holka, vlk v_je na měs_c, zlozv_ky si odv_káme, větrný ml_n, prádlo v_selo na šňůře, nerozžv_kaná potrava, rybářská s_ť, pros_t o pomoc, pošlete pos_ly, kob_la pob_hala, košík z l_ka, pop_navá rostl_na.

4. b_la rozumná, Praha-Ruz_ně, nádherná v_la, lesní v_la, telev_zní v_s_lač, pol_kač ohně, pob_li jsme v Tatrách pár dní, b_ograf je kino, l_šaj smrtihlav, vl_dný ml_nář, kl_nové písmo, cizí jaz_ky, v_dří kožešina, lichokop_tník, s_rová zelenina, us_chající větev, Nezam_sl a Křesom_sl, vlak m_vá zpoždění, můžeme se m_lit, m_lná zpráva, Ol_na nesl_šela v_ra, l_ska je vodní pták, l_pa je národní strom, v_díme dop_s, zazp_vej mi p_sničku, L_dka je sm_šek, skála v_b_hala do jez_rka, prohl_žel si sb_rku známek, prom_nout trest, roz_nka v l_vanci, vraťte se brz_čko, klop_tal domů, jez_nky a Smol_ček, cizojaz_čný rozhovor.

Klíč

1. býčí, bylo, slyšíš, vyrobil to Zbyšek, lyže, uplynuly, zazívala, blízko bytu, hřbitovní zídka, vyviklá, visel, vysel obilí, umyj, odbila, zbytek, plyšová, kličkuje, posypka, rozvitý kvítek, nevyplazuj jazyk, nábytkářská, uvidíme se zítra, Pepík vykládá nesmysly, bílý, líže, vymalovaný, pískat, babička bydlí v Bydžově, vysypat, vyřezat pilkou.

2. plyne, přibyla, vír, plynoměr, liška Bystrouška, nevzlykej, mlýnek, pelyňku, jazykověda, vítěz, syrovátka, syčí, nesmíš zapomínat, potravina, sirky, bílek, zásilka, Vyšehrad, vysoké zisky, žvýkám žvýkačku, vítání, myš, neplýtvej potravinami, hlemýžď, polykám, blýská, chmýří, mít, kominík čistí komíny.

3. svícen, babyka, viděl výtah, v zimě, sypký, maminka si libovala, líný Pavlík, lysá, vybíhat z příbytků, vystupuje bytost, několikrát, liják, slepice na bidle, pyšná, nebyla, netopýří, vížka, maličká, vyje na měsíc, zlozvyky si odvykáme, mlýn, viselo, nerozžvýkaná, síť, prosit, posily, kobyla pobíhala, lýka, popínavá rostlina.

4. byla, Ruzyně, vila, víla, televizní vysílač, polykač, pobyli, biograf, lišaj, vlídný mlynář, klínové, jazyky, vydří, lichokopytník, syrová, usychající, Nezamysl a Křesomysl, mívá, mýlit, mylná, Olina neslyšela výra, lyska, lípa, vidíme dopis, zazpívej mi písničku, Lidka je smíšek, vybíhala do jezírka, prohlížel si sbírku, prominout, rozinka v lívanci, brzičko, klopýtal, jezinky a Smolíček, cizojazyčný.